Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky eshopu Sejkora.com


I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti podnikatele Jaroslava Sejkory, IČO 42225485, se sídlem Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 28, PSČ 561 12 (dále jen „Prodávající“), a zákazníka při dodávkách zboží nabízeného na v bodě 2 obchodních podmínek uvedeném eshopu a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a zákazníkem.

2. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro každého zákazníka Prodávajícího, který u Prodávajícího objedná dodání zboží prostřednictvím eshopu www.sejkora.com (dále jen „webové stránky Prodávajícího“). Na tyto obchodní podmínky byl zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit na webových stránkách Prodávajícího, kde jsou tyto obchodní podmínky zveřejněny v českém jazyce způsobem umožňujícím jejich archivaci a reprodukci zákazníkem.

3. Zákazník stvrzuje akceptaci obchodních podmínek podáním závazné objednávky.

4. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího, přičemž tento den je uveden v zápatí těchto obchodních podmínek.

5. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se veškeré vztahy mezi Prodávajícím a zákazníkem, které nejsou těmito obchodními podmínkami upraveny, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dalšími obecně závaznými právními
předpisy.

6. Na všechny osobní údaje získané od zákazníků se použijí příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

7. Objednávka zboží zákazníkem je návrhem zákazníka na uzavření smlouvy.

8. Objednávku zboží lze uskutečnit prostředkem komunikace na dálku, tj. telefonicky, výměnou elektronické pošty, nebo využitím online objednávkového systému Prodávajícího na webových stránkách Prodávajícího (dále jen „eshop“).

9. V případě zjištění chybných údajů uvedených zákazníkem v objednávce může zákazník Prodávajícího požádat o změnu těchto chybných údajů, a to nejpozději do odeslání objednaného zboží zákazníkovi Prodávajícím.

10. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem je uzavřena okamžikem akceptace objednávky zákazníka Prodávajícím, jíž je potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího na emailovou adresu zákazníka, nedohodnou-li se Prodávající a zákazník jinak.

11. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Zákazník nemá nárok na umožnění přístupu ke své takto archivované objednávce.

12. Vystavení zboží v eshopu není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

III. Cena zboží

13. Cena veškerého zboží nabízeného v eshopu je uváděna včetně příslušné DPH i veškerých dalších případných daní a poplatků s prodejem souvisejících.

14. Cena podle ustanovení 13 obchodních podmínek nezahrnuje náklady na dopravu. Cena dopravy zboží odpovídá způsobu dopravy zboží, který si zákazník vybere během vytvoření objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami.

IV. Platební podmínky

15. Cenu za zboží včetně nákladů na dopravu (dále společně jen „Cena“) se zákazník zavazuje uhradit Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
a. v hotovosti na dobírku;
b. v hotovosti v sídle Prodávajícího při osobním převzetí zboží;
c. bezhotovostním převodem peněžních prostředků na platební účet Prodávajícího; nebo
d. bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím platební brány GoPay.

16. V případě dohodnuté platby v hotovosti je Cena splatná při převzetí zboží, nejpozději však v poslední den splatnosti určené na příslušném daňovém dokladu. V případě platby bezhotovostním převodem peněžních prostředků je kupní cena splatná bez zbytečného odkladu od okamžiku uzavření kupní smlouvy, nejpozději však v poslední den splatnosti určené na příslušném daňovém dokladu.

17. Zákazník se zavazuje v případě úhrady Ceny bezhotovostním převodem peněžních prostředků na platební účet Prodávajícího uhradit Cenu převodem peněžních prostředků na platební účet, který je určen v emailu potvrzujícím přijetí objednávky ze strany Prodávajícího, a to pod
variabilním symbolem uvedeným v tomto emailu.

18. V případě úhrady Ceny bezhotovostním převodem peněžních prostředků na platební účet. Prodávajícího je povinnost zákazníka uhradit Cenu splněna připsáním peněžních prostředků ve výši Ceny na platební účet Prodávajícího. V případě úhrady ceny bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím platební brány GoPay je povinnost zákazníka uhradit Cenu splněna přijetím potvrzení platební brány GoPay o zpracování platební transakce.

19. Cena je zákazníkovi fakturována daňovým dokladem, který slouží jako doklad o nákupu zboží,jenž je nutno použít při případném uplatnění práv z vadného plnění.

V. Dodací podmínky

20. Dodací podmínky jsou konkretizovány a zákazník je volí přímo ve webovém rozhraní eshopu na webových stránkách Prodávajícího při zadávání své objednávky. Přepravní podmínky a doba přepravy se řídí smluvními podmínkami každého z uvedených dopravců v nabídce způsobu dodání ve webovém rozhraní eshopu na webových stránkách prodávajícího.

VI. Odstoupení od smlouvy

21. Následující ustanovení tohoto článku VI obchodních podmínek se použijí pouze na zákazníky prodávajícího, jež jsou spotřebiteli ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku.

22. Není-li dále v obchodních podmínkách stanoveno jinak, má zákazník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží zákazníkem, nebo jím pověřené třetí osoby. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě vylámání jednotlivých dílků zboží z kartonu, jehož součástí dílky zboží byly při dodání.

23. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, jež bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.
24. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zavazuje se odeslat zboží, které obdržel od Prodávajícího, bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy zpět Prodávajícímu, a to včetně veškerých dokladů, které byly ke zboží přiloženy, včetně daňového dokladu nebo jiného dokumentu prokazujícího uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a zákazníkem na dodání předmětné zboží. 

25. Náklady na vrácení zboží podle bodu 24 obchodních podmínek nese zákazník. 

26. Prodávající je povinen zákazníkovi vrátit částku odpovídající plně ceně zboží a nákladům na dodání zboží (ve výši rovnající se nákladům na nejméně nákladný způsob dodání zboží zákazníkovi Prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým zákazník uhradil Cenu. Prodávající není povinen tyto peněžní prostředky zákazníkovi vrátit dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

27. Zákazník odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.Za účelem ověření snížení hodnoty zboží výše uvedeným způsobem nakládání se zbožím je
Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží. 

28. Pakliže bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, může Prodávající započíst částku rovnající se výši dluhu zákazníka z titulu povinnosti zákazníka k náhradě škody vůči částce, jež má být Prodávajícím zákazníkovi vrácena z titulu odstoupení od smlouvy.

29. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy stanovený nařízením vlády č. 363/2013 Sb., jež je dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=80864&nr=363~2F2013~20Sb.&ft=pdf.
Tento formulář je rovněž uveden níže. 

Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně
faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):
- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto
zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)
- Datum objednání(*)/datum obdržení(*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum
(*) Nehodící se šškrtněte nebo údaje doplňte.

VII. Práva z vadného plnění pro spotřebitele

30. Následující ustanovení tohoto článku VII obchodních podmínek se použijí pouze na zákazníky Prodávajícího, jež jsou spotřebiteli ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku. Je-li zákazníkem podnikatel ve smyslu občanského zákoníku, použije se pro uplatnění práv z vadného plnění úprava čl. VIII obchodních podmínek a úprava stanovená občanským zákoníkem.

31. Má-li zboží dodané zákazníkovi vady, zavazuje se zákazník při uplatňování práv z vadného plnění postupovat v souladu s obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

32. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží, není-li dále stanoveno jinak. Bylo-li předmětem závazku mezi Prodávajícím a zákazníkem dodání již použitého zboží, je tato lhůta k uplatnění práv z vadného plnění poloviční.

33. Zákazník není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:
a. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
c. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem;
d. vyplývá-li to z povahy zboží.

34. Zákazník má následující práva z vadného plnění:
a. má-li zboží vady v jakosti, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad;
b. má-li vady v jakosti pouze součást zboží, může zákazník požadovat pouze výměnu této části;
c. nelze-li dodat nové zboží či součást zboží podle písm. a) a b) tohoto ustanovení obchodních podmínek, může zákazník odstoupit od smlouvy;
d. pokud zákazník nemůže zboží užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má zákazník právo na dodání nového zboží, výměnu součásti a na odstoupení od smlouvy;
e. neuplatní-li zákazník odstoupení od smlouvy, právo na dodání nového zboží, právo na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží, má právo na přiměřenou slevu. Stejné právo zákazníkovi náleží i v případě, kdy Prodávající zákazníkovi nemůže dodat nové zboží, vyměnit součást nebo zboží opravit, nebo kdy Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy působilo zákazníkovi značné obtíže;

f. u zboží prodávaného za nižší cenu nebo u zboží použitého má zákazník namísto práva na  výměnu právo na přiměřenou slevu;
g. pakliže je to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

35. Zákazník nemůže podle ustanovení tohoto článku VII obchodních podmínek odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit ve stavu, v jakém jej obdržel, ledaže:
a. ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
b. zboží bylo použito před zjištěním vady;
c. zákazník nezpůsobil nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím;
d. zákazník před objevením vady zboží prodal, spotřeboval, anebo pozměnil obvyklým užíváním zboží; stalo-li se tak jen z části, vrátí zákazník Prodávajícímu, co ještě vrátit lze, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použité věci prospěch. 

36. Zákazník nemá práva z vadného plnění, věděl-li o vadě zboží, anebo vadu sám způsobil.

37. Prodávající je povinen písemně zákazníkovi potvrdit, kdy zákazník práva z vadného plnění uplatnil a informace o provedení opravy a době jejího trvání.

38. Zákazník je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka (převzetí zboží zákazníkem) a přesvědčit se o vlastnostech zboží. Pakliže nedojde k překontrolování svrchního obalu zboží během převzetí či bezprostředně po převzetí zboží a vytknutí poškození svrchního obalu přepravci, vystavuje se zákazník nebezpečí, že v důsledku této skutečnosti nebude schopen prokázat, že vada byla způsobena přepravcem, a nikoli zákazníkem samotným.

39. Neoznámí-li zákazník vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

40. Zákazník se zavazuje uplatnit práva z vadného plnění zasláním vadného zboží Prodávajícímu spolu s daňovým dokladem a písemným vyrozuměním o vadném plnění, ve kterém zákazník uvede své identifikační údaje, číslo objednávky, zboží, jehož vady vytýká, dostatečně určitý
popis zákazníkem zjištěné vady a právo, které uplatňuje, a to na vlastní náklady.

41. Prodávající se zavazuje vyřídit podle bodu 40 obchodních podmínek vytknuté vady zboží v zákonné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění vad tímto způsobem, nedohodne-li se Prodávající se zákazníkem na lhůtě delší. Uplatněním vad se rozumí doručení vadného zboží a vyrozumění o vadném plnění podle bodu 40 obchodních podmínek Prodávajícímu.

42. Překročí-li Prodávající objektivní lhůtu uvedenou ustanovením bodu 41 obchodních podmínek,
náleží zákazníkovi právo na odstranění vady dodáním nového zboží, dodáním chybějícího
zboží, opravou věci, přiměřenou slevou z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.
43. Je-li zboží skutečně vadné, náleží zákazníkovi náhrada nákladů účelně vynaložených při
uplatnění práv z vadného plnění za podmínek stanovených ustanovením § 1923 občanského
zákoníku.

VIII. Práva z vadného plnění pro podnikatele

44. Tento článek VIII obchodních podmínek upravuje způsob uplatnění práv z vadného plnění při uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a zákazníkem, jenž je podnikatelem ve smyslu tohoto pojmu užívaného občanským zákoníkem.

45. Zákazník je povinen ihned po převzetí zboží odborně a důkladně zkontrolovat.

46. V případě zjištění existence vadného plnění ze strany Prodávajícího je zákazník povinen příslušnou vadu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží oznámit Prodávajícímu, nejpozději však do 7 dní od okamžiku převzetí zboží. Jedná-li se však o vadu skrytou, kterou nebylo možné zjistit prohlídkou zboží při jeho převzetí, je zákazník povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění oznámit Prodávajícímu, nejpozději však do 7 dní od okamžiku zjištění takové vady.

47. Oznámení vadného plnění podle bodu 46 obchodních podmínek je zákazník povinen učinit doporučenou zásilkou zaslanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla Prodávajícího, kdy k účinnosti takového oznámení je nezbytné zákazníkem uvést identifikační údaje o své osobě, identifikovat plnění stižené vadou prostřednictvím dodacího listu a případně daňového dokladu nebo objednávky, popsat vadu, uvést způsob, jak se tato vada projevuje, přiložit alespoň vzorek vadného zboží k posouzení vadného plnění Prodávajícím a uvést právo z vadného plnění, které zákazník uplatňuje.

48. Prodávající je povinen oznámení vady podle bodu 46 a 47 obchodních podmínek prošetřit a nejpozději do 30 dnů ode dne doručení tohoto účinného oznámení oznámit vyhodnocení uplatněných práv z vadného plnění zákazníkovi, a to doporučenou zásilkou zaslanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla nebo místa podnikání zákazníka. Do lhůty podle věty první se nezapočítává doba, po kterou z důvodu na straně zákazníka nebylo možné převzít zboží stižené vadou Prodávajícím, pakliže je takové převzetí k posouzení uplatněného práva z vadného plnění zákazníkem nezbytné. 

IX. Povinnost k náhradě škody

49. Zákazník bere na vědomí, že nepřevezme-li zboží, přestože mu zboží bylo doručováno způsobem zákazníkem zvoleným, je povinen k náhradě škody způsobené takovýmprotiprávním jednáním.

X. Ochrana osobních údajů

50. Zákazník souhlasem s obchodními podmínkami uděluje Prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci svých osobních údajů, a to za účelem archivace objednávek, využití těchto informací informačními a účtovacími systémy Prodávajícího, a za účelem informování zákazníka o nových produktech Prodávajícího. 

51. Zákazník souhlasem s obchodními podmínkami prohlašuje, že byl poučen o níže uvedených právech zákazníkovi přiznaných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že obsah těchto práv pochopil:
a. právo požádat o poskytnutí informace o zpracování zákazníkových osobních údajů, kdy Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu tuto informaci zákazníkovi poskytnout a zároveň oprávněn po zákazníkovi požadovat úhradu nákladů na poskytnutí informace;
b. právo na přístup k zákazníkem poskytnutým osobním údajům;
c. právo požadovat po Prodávajícím nápravu zákazníkem poskytnutých údajů;
d. právo požádat Prodávajícího o vysvětlení, pakliže zákazník zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování zákazníkem poskytnutých osobních údajů v rozporu s ochranou zákazníkova soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zákazníkem poskytnuté údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, nebo ze stejných důvodů požadovat, aby Prodávající takto vzniklý stav odstranil, a to zejména blokací, provedením opravy, doplněním nebo likvidací zákazníkem poskytnutých osobních údajů, a že tato práva přiznaná zákazníkovi výše uvedeným zákonem bude zákazník případně vykonávat způsobem stanoveným tímto zákonem nebo dalšími obecně závaznými právními předpisy.

XI. Závěrečná ustanovení

52. Stanoví-li se v těchto obchodních podmínkách, že příslušné oznámení, sdělení, souhlas či jiné právní jednání je třeba učinit v písemné formě, je písemná forma zachována, bylo-li takové oznámení, sdělení, souhlas či jiné právní jednání zasláno příslušné smluvní straně elektronickou poštou nebo prostřednictvím rozhraní eshopu. 

53. Smlouvy, jejichž součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, a všechny právní vztahy z těchto smluv vzniklé se řídí právem České republiky.

54. Pokud je nebo bude některé z ustanovení těchto obchodních podmínek zcela nebo zčásti neplatné, neúčinné nebo neproveditelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost ostatních ustanovení.

55. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

56. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

57. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a zákazníkem v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne xxxxxxxxx.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).